فیلدهای با * الزامی هستند.

لطفا شماره موبایل - تلفن - مبلغ حقوق را با زبان انگلیسی کیبرد وارد کنید

مشخصات فردی

سوابق کاری
سوابق تحصیلی
مهارت در زبان انگلیسی

خواندن

نوشتن

مکالمه

دوره های آموزشی گذرانده شده
سایر موارد
(این فیلد موقعیت شغلی شهر شما می باشد)
تایید مطالب

+

=