سید رضانبوی

سخن مدیر عامل هلدینگ باما

هلدینگ باما با رویکرد کار تخصصی در حوزه صنعت خرده فروشی به مبانی زیر تاکید دارد :

1- اخلاق محوری :

همواره موضوع توجه به اخلاقیات یکی از مهم ترین پایه های اساسی جهت هر حرکت عظیم می باشد . اعتقاد ما به شاخصه های صداقت ، احترام ، محبت و مهربانی باعث شده تا عملکرد نیروی انسانی در جایگاه ویژه ای قرار گیرد .

2- ارزش های دینی : رعایت چارچوب ارزش های دینی همواره حوزه بندی و خط کشی مناسبی جهت قضاوت را ایجاد می نماید . حضور در شهر مشهد مقدس این مسئولیت را سنگین تر می نماید .

3- نیروی انسانی : نظر به نوع تجارت در حال انجام اهمیت نیروی انسانی را فراتر از یک منبع انسانی یا سرمایه اجتماعی تصویرسازی می کند . ما بر این باوریم مهمترین عامل وجه تمایز و مزیت رقابتی ما می تواند فقط منابع انسانی با انگیزه و با تعلق سازمانی بالا باشد .

4- شایسته سالاری : این شاخص به ما کمک می کند تا فضای عدالت در سازمان جاری شود . بدیهی است انجام اصول شایسته سالاری با روش های خاص ارزیابی در حوزه نیروی انسانی امکان پذیر می باشد .دوری از هرگونه برداشت سلیقه ای کمک بزرگی جهت اجرای این شاخص است.

5- کسب رضایت ذینفعان : همه ی تجارت ها موفقیت مطلقشان در گرو کسب رضایت ذینفعان می باشد . ما بر این باوریم جهت انجام این مهم باید فراتر از مدیریت گام برداشت . بعد از داشتن یک برنامه مدون و حساب شده در هر حوزه ها می بایست رهبری کرد نه مدیریت

6- مسئولیت های اجتماعی : مجموعه هلدینگ خود را به عنوان یک شهروند مسئولیت پذیر در حوزه مسئولیت های اجتماعی موظف به حضور و فعالیت می داند این موضوع موجبات نزول خیر و برکت را به دنبال خواهد داشت .

7- کار گروهی : همواره معتقدیم دست خدا با جماعت است . شاخصه کار گروهی عامل موفقیت در حوزه تخصصی و عمومی خواهد بود .